عکس

سفر تجاری تاجیکستان

بازدید هیئت اسپانیایی برای مذاکرات تجاری